Logotype

Inför årsstämma i Doro AB

Inför årsstämma i Doro ABÅrsstämma i Doro hålls torsdagen den 26 mars 2009 kl 15.00 på Scandic StarHotel, Glimmervägen 5, Lund. Förteckning över de ärenden som föreslås behandlaspå årsstämman intas i officiell kallelse som publiceras den 25 februari 2009 iPost- och Inrikes Tidningar och i Svenska Dagbladet. Kallelsen i sin helhetfinns även tillgänglig på Doros webbplats, www.doro.com.Nedan sammanfattas några av de ärenden som kommer att behandlas på stämman.Styrelse och revisorerAktieägare representerande cirka 40 procent av samtliga röster i bolaget avserstödja valberedningens förslag till omval av Tomas Persson, Bo Kastensson(ordförande), Jonas Mårtensson, Peter Blom och Jérôme Arnaud. Bolagets revisor, revisionsbolaget Ernst & Young AB, med Ingvar Ganestam somhuvudansvarig revisor, och bolagets revisorssuppleant Göran Neckmar, valdes vidårsstämman 2007 för tiden intill slutet av årsstämman 2011.UtdelningStyrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2008.EmissionsbemyndigandeStyrelsen föreslår att beslut fattas om att bemyndiga styrelsen att, under tidenfram till och med nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslutom nyemission av upp till sammanlagt högst 4 000 000 aktier. Styrelsen skall ägarätt att besluta att nyemission skall ske mot kontant betalning och/eller medbestämmelse enligt 13 kap 5 § 1 st 6 p aktiebolagslagen (apport, kvittning ellerandra villkor). Nyemission skall kunna ske med eller utan avvikelse frånaktieägarnas företrädesrätt.BolagsordningsändringStyrelsen föreslår att beslut fattas om att ändra bolagsordningen så att förstastycket i § 9 utmönstras och ersätts med följande ”Kallelse till bolagsstämmaskall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagetswebbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skettannonseras i Svenska Dagbladet eller, i händelse av inställd utgivning avsistnämnda tidning, Dagens Nyheter.”  Årsstämmans beslut om ändring avbolagsordningens § 9 enligt ovan skall vara villkorat av att en ändring avsättet för kallelse till bolagsstämma i aktiebolagslagen har trätt ikraft,vilken medför att den föreslagna lydelsen ovan är förenlig med aktiebolagslagen.Deltagande i stämmanAnmälan om deltagande i årsstämman kan ske skriftligt via e-post tillinfo@doro.com, eller under adress Doro AB, Magistratsvägen 10, 226 43 Lund,eller per telefon 046-280 50 50 eller per telefax 046-280 50 01. I anmälan skallanges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, telefon dagtidsamt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vidstämman.Rätt att delta i årsstämman har aktieägare som dels upptagits som aktieägare iden av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken per den 20 mars2009, dels senast fredagen den 20 mars 2009 kl 12.00 till bolaget anmäler sinavsikt att delta i årsstämman.Detaljerad information om vad som gäller för anmälan finns i den officiellakallelsen, se www.doro.com.För ytterligare information kontakta: VD och koncernchef Jérôme Arnaud, 046-280 50 60, eller CFO Annette Borén,046-280 50 62.Om Doro Med över 30 års erfarenhet inom telefoni kännetecknas Doro idag av innovativaoch användarvänliga konsument-elektronikprodukter. Verksamheten omfattas avutveckling, marknadsföring och försäljning av ett brett produktsortiment inomtre affärsenheter; Home Electronics, Business Electronics och Care Electronics.Bolagets produkter säljs i över 30 länder världen över via en radåterförsäljare, däribland elektronikbutiker, onlinebutiker ochspecialåterförsäljare. 2008 omsatte bolaget 363 Mkr. Doro-aktien är noterad påStockholmsbörsen, Nordiska listan, Mindre bolag. Läs mer om Doro påwww.doro.com.

HUVUDKONTOR

Doro AB
Jörgen Kocksgatan 1 B
211 20 Malmö
Telefonnummer 046 280 50 00

Organisationsnummer
556161-9429

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Sekretesspolicy