Logotype

God försäljning, men förlust i fjärde kvartalet till följd av dramatiska valutakursförändringar samt extraordinära reserveringar

God försäljning, men förlust i fjärde kvartalet till följd av dramatiskavalutakursförändringar samt extraordinära reserveringarFjärde kvartalet 2008:• Försäljningen ökade till 121,1 Mkr (113,9), en ökning med 6,3 procent. • Rörelseresultatet (EBIT) blev -10,4 Mkr (6,1). Resultatet före skatt uppgicktill -10,6 Mkr.• Rörelseresultatet inkluderar engångsposter beräknade till -12,9 Mkr, tillföljd av valutaförändringar och reserveringar relaterade till omstrukturering avlager. • Resultat per aktie efter skatt -0,69 (0,32). • Orderingången uppgick till 105,5 Mkr, en ökning med 28,5 procent.Helåret 2008:• Försäljningen uppgick till 362,5 Mkr (346,3), en ökning med 4,7 procent.• Rörelseresultatet (EBIT) blev -8,2 Mkr (9,2). Resultat före skatt uppgick till-10,1 Mkr.• Resultat per aktie efter skatt -0,66 (0,43).• Kassaflödet från verksamheten uppgick till -22,8 Mkr (-30,2), huvudsakligentill följd av lägre resultat och ökning av sysselsatt kapital.VD Jérôme Arnaud kommenterar:”År 2008 utvecklades i linje med vår strategi, med stabil tillväxt inomaffärsenheten Care Electronics, vilken balanserade den lägre försäljningen inomHome Electronics och Business Electronics. Till följd av kraftiga svängningar ivalutakurser under fjärde kvartalet samt en hastigt sjunkande efterfrågan påkonsumentelektronik i främst Storbritannien, blev inte resultatet så positivtsom vi förväntat oss. Doro-koncernens försäljning under fjärde kvartalet 2008 ökade med 6,3 procentoch orderingången ökade med 28,5 procent, som en följd av fortsatt god tillväxtinom Care Electronics. Denna affärsenhet har fördubblat sin försäljning jämförtmed motsvarande kvartal förra året och svarar nu för 43,3 procent av koncernensförsäljning. Under samma period har försäljningen inom Home Electronics ochBusiness Electronics minskat med 21,7 procent. Framgången inom Care Electronics är en följd av ökad efterfrågan påGSM-produkter och vår geografiska expansion till bland annat USA, där vietablerade oss i november.Under slutet av 2008 stärktes av US-dollarn kraftigt, vilket påverkade våramarginaler negativt. Osäkerheten kring valutakurser gjorde att vår styrelse togbeslut om en förnyad policy för valutasäkring samtidigt som vi höjde vårapriser. Att kunderna accepterat det senare ser vi som ett tydligt tecken på attvåra nischprodukter är efterfrågade av våra kunder och att de har förtroende förDoro.Den tvära inbromsningen i ekonomin föranlett oss att förenkla vår organisationgenom att göra våra tidigare tre affärsenheter till två. Från första kvartalet2009 kommer affärsenheterna Home Electronics och Business Electronics attfusioneras till affärsenhet Home.Vi är övertygade om att vår strategi att växa inom Care kommer att bidra tillatt vi kan förbättra resultatet. Vi har inlett offensiva satsningar att växaCare Electronics på våra kärnmarknader Norden och Kontinentaleuropa, medan vifortsätter att etablera varumärket Doro på den amerikanska marknaden. Jag övertygad om att Doro redan i början av 2009 är bättre rustat att möta deutmaningar som finns i nuvarande marknadssituation.”Ytterligare information:VD och koncernchef Jérôme Arnaud, tel: 046-280 50 05CFO, Annette Borén, phone +46 706 300 009OmDoroMed över 30 års erfarenhet inom telefoni kännetecknas Doro idag av innovativaoch användarvänliga konsumentelektronikprodukter. Verksamheten omfattas avutveckling, marknadsföring och försäljning av ett brett produktsortiment inomtre affärsenheter: Care Electronics, Home Electronics och Business Electronics.Bolagets produkter säljs i fler än 30 länder via en rad återförsäljare,däribland elektronikbutiker, onlinebutiker och specialåterförsäljare. 2008omsatte bolaget 363 miljoner kronor. Doro-aktien är noterad på Nasdaq OMXNordiska Börs, Stockholm, Mindre bolag. Läs mer om Doro på www.doro.com

HUVUDKONTOR

Doro AB
Jörgen Kocksgatan 1 B
211 20 Malmö
Telefonnummer 046 280 50 00

Organisationsnummer
556161-9429

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Sekretesspolicy