Logotype

Fortsatt stabil ökning av orderingång och försäljning inom Care Electronics

Fortsatt stabil ökning av orderingång och försäljning inom Care ElectronicsViktiga händelser under första kvartalet 2009:• Försäljningen i årets första kvartal ökade till 94,7 Mkr (71,4), en ökning med32,6 procent. • Rörelseresultat (EBIT) blev 4,0 Mkr (1,1). Resultatet före skatt uppgick till0,1 Mkr (0,6).• Resultat per aktie efter skatt 0,01 kr (0,03).• Kassaflödet från verksamheten i första kvartalet uppgick till 8,0 Mkr (-17,4),huvudsakligen till följd av lägre rörelsekapital och positivt rörelseresultat. • Orderingången uppgick till 99,4 Mkr (58,1), en ökning med 71,1 procent.• Efter periodens slut: Förlikning nådd i den japanska tvist som startade 1999.• Den positiva intäktstrenden förväntas fortsätta in i andra kvartalet, varsintäkter beräknas bli högre än samma period 2008.VD Jérôme Arnaud kommenterar:”Trots en tydlig försvagning i konsumentelektronikmarknaden i slutet av förraåret och inledningen av 2009 ligger Doros försäljning på en god nivå. Koncernensförsäljning under första kvartalet 2009 ökade med mer än 30 procent ochmarknaden uppskattar vår satsning på produkter inom Care Electronics. Den godaorderingången vi såg i fjärde kvartalet 2008 har fortsatt. Första kvartalet 2009uppgick orderingången till 99,4 Mkr, en ökning med 71,1 procent jämfört medsamma kvartal 2008.Den huvudsakliga förklaringen är ökande marknadsandelar och försäljning på nyamarknader inom Care Electronics och de GSM-telefoner som lanserades under 2008.Till detta kommer stabil försäljning inom Home Electronics. Doros försäljning avGSM-telefoner tredubblades under årets inledande kvartal. Detta är ettstyrketecken, speciellt i jämförelse med en av Swedbank nyligen genomfördundersökning som bedömde att den globala försäljningen av GSM-telefoner minskademed 18 procent under samma period. Vi fortsätter nu vår satsning för att befästavår ledande ställning på mobiltelefonmarknaden för enkla mobiltelefoner.Marknadslansering av fem nya modeller sker mellan mitten av april och mitten avjuni och har fått ett varmt mottagande. Med denna introduktion har vi nu detbredaste, mest moderna och anpassade urvalet för seniora personer som vill ha enlättanvänd och snygg mobiltelefon.Vad avser den internationella expansionen så fortsätter produktcertifieringenför den amerikanska marknaden enligt plan, liksom våra förhandlingar medoperatörer. Home Electronics är det gemensamma namnet för den verksamhet som fram till 31december 2008 var uppdelad i Home Electronics respektive Business Electronics.Vi har hanterat den svagare marknadssituationen bra och ökar vår betydelse blandåterförsäljare och distributörer med ett relevant sortiment av hemtelefoner ochlättanvända GSM-produkter.Som ett resultat av detta har vårt rörelseresultat (EBITDA) markant ökat till5,4 Mkr (5,7 procent av försäljningen). Det ger oss möjligheter att investera ivårt varumärke och försäljning under de kommande kvartalen. Kassaflödet har förbättrats tydligt och bakom detta ligger ett målmedvetetarbete med att minska rörelsekapitalet trots vår tillväxt.Vi har även minskat vår nettoskuldsättning sedan utgången av 2008, från 30,7 Mkrtill 23,5 Mkr.  Doros användarvänliga produkter, speciellt framtagna för den äldre målgruppen,fortsätter att vinna internationella priser. Under första kvartalet erhöll femav produkterna inom produktsegmentet Care Electronics, däribland mobiltelefonenHandleEasy 326gsm, ett av världens främsta designpriser - iF Gold Award.Vi är övertygade om att vår strategi att växa inom Care Electronics kommer attbidra till att vi kan förbättra resultatet. Våra kärnmarknader Norden ochKontinentaleuropa visar en ökande efterfrågan, medan den amerikanska marknadenännu befinner sig i en inledande fas.Avslutningsvis är jag nöjd med att vi har nått en förlikning i den japanskatvist som påbörjades redan 1999. Det kommer att positivt påverka vårt kassaflödemed cirka 4 Mkr under andra kvartalet 2009.”VD och koncernchef Jérôme Arnaud, 046-280 50 05CFO, Annette Borén, 046-280 50 62Om DoroMed över 30 års erfarenhet inom telefoni kännetecknas Doro idag av innovativaoch användarvänliga konsumentelektronikprodukter. Verksamheten omfattas avutveckling, marknadsföring och försäljning av ett brett produktsortiment inomtvå affärsenheter: Care Electronics och Home Electronics. Bolagets produktersäljs i fler än 30 länder via en rad återförsäljare, däriblandelektronikbutiker, onlinebutiker och specialåterförsäljare. 2008 omsatte bolaget363 miljoner kronor. Doro-aktien är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs,Stockholm, Mindre bolag. Läs mer om Doro på www.doro.com

HUVUDKONTOR

Doro AB
Jörgen Kocksgatan 1 B
211 20 Malmö
Telefonnummer 046 280 50 00

Organisationsnummer
556161-9429

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Sekretesspolicy