Logotype

Fortsatt omsättningsökning, upp 46 procent under andra kvartalet

Fortsatt omsättningsökning, upp 46 procent under andra kvartaletViktiga händelser under andra kvartalet 2009:• Försäljningen under årets andra kvartal ökade till 99.2 Mkr (68.1), en ökningom 45,7 procent. • Rörelseresultatet (EBIT) blev -3,5 Mkr (-3,6). Resultatet före skatt uppgick till -4,8 Mkr (-4,3).• Resultatet per aktie efter skatt: -0,27 kr (-0,25).• Kassaflödet från verksamheten i andra kvartalet uppgick till 4,3 Mkr (-10.0),huvudsakligen till följd av lägre rörelsekapital. • Orderingången uppgick till 97,1 Mkr (79,1), en ökning om 22,8 procent.• Efter periodens slut: Avtal tecknat med den europeiska telefonåterförsäljarenThe Carphone Warehouse Group PLC, i Sverige känt under namnet The Phone House.Doros lättanvända mobiltelefoner kommer att säljas i butiker samt online i nioeuropeiska länder. • Den positiva försäljningsutvecklingen under första halvåret 2009, ikombination med fortsatta investeringar i marknadsföring och produkter,förväntas nu generera en positiv resultattrend med klart bättre rörelseresultat(EBIT) för helåret jämfört med föregående år. VD Jérôme Arnaud kommenterar:“Andra kvartalet 2009 kännetecknades av fortsatt försäljningsökning, främstinom Care Electronics. Koncernens försäljning ökade med 45,7 procent ochorderingången uppgick till 97,1 Mkr, en ökning om 22,8 procent jämfört medmotsvarande kvartal 2008. Försäljningen inom vår affärsenhet Care Electronics uppgick till 55,8 Mkr(27,4), vilket är mer än en fördubbling jämfört med samma kvartal förra året.Baserat på framgångarna för våra lättanvända mobiler förväntar vi oss fortsatttillväxt inom Care Electronics. Under tredje kvartalet lanserar vi DoroPhoneEasy® 410gsm, vår första vikbara telefon. Modellen erbjuder lättlästdisplay och tydliga knappar som underlättare användande. Dess enkla ocheleganta design som gör modellen till ett populärt val för senioranvändare. Försäljningen inom Home Electronics uppgick till 43,4 Mkr (40,7). I rådandesvaga marknadssituation för dessa produkter är vi nöjda med att Doros produktervidmakthåller en godtagbar försäljning, även om marginalerna påverkats något.Försäljningen i andra kvartalet ökade med 6,6 procent, att jämföras med enminskning om 1,5 procent under första kvartalet 2009, och 25,7 procent helåret2008. Vårt kassaflöde har förbättrats till följd av vårt fokuserade arbete för attminska rörelsekapitalet, samtidigt som vi har ökat våra lager för att kunnamöta marknadens efterfrågan på nya modeller. Som tidigare nämnt investerar vi i ökad kännedom om vårt varumärke och för enökad försäljning. Vårt fokus på Care Electronics markeras i vårt byte avföretagsfärg - från den tidigare röda till en frisk grön. I juli och augustimarknadsförs Doro och våra produkter i tv-reklam i Norge, Sverige och Tyskland.Reklaminslagen finns även tillgängliga på vår webbplats. Vi satsar även på attutöka vårt kunnande om målgruppen senioranvändare och investerar i studierkring deras behov. I inledningen av tredje kvartalet tecknade vi ett avtal med Europas störstaoberoende återförsäljare av mobiltelefoner, Carphone Warehouse Group PLC. Doroslättanvända mobiltelefoner och tillbehör kommer inom kort att säljas i CarphoneWarehouse och Phone House butiker i Storbritannien, Irland, Sverige,Nederländerna, Belgien, Frankrike, Tyskland, Spanien och Portugal. Nyligen passerade vi en milstolpe i den amerikanska certifieringsprocessen avvåra GSM-modeller inom Care Electronics, vilket ger oss förutsättningar attinleda de första leveranserna redan i tredje kvartalet. Ytterligare milstolparmåste dock passeras för att vi ska kunna utveckla försäljningen fullt ut. Koncernens rörelseresultat (EBIT) är i linje med förra året. Detta till följdav ökade kostnader i samband med tillväxtstrategin för Care Electronics.Dessutom har Doro gjort vissa avskrivningar för produkter utanförkärnsortimentet, vilket resulterat i engångskostnader under andra kvartalet. Avslutningsvis noterar jag att andra kvartalet var ännu ett som visadeutvecklingen av det nya Doro. Vi ser stark efterfrågan på Care-produkter isamtliga geografiska regioner. Avtalet med Carphone och vår utveckling i USA ärtydliga tecken på att det finns ett förtroende för Doros produkter och vårtföretag.” Intäkter/NettoomsättningDoros försäljning under andra kvartalet uppgick till 99,2 Mkr (68,1), en ökningom 45,7 procent. Nettoomsättningen andra kvartalet inkluderar 4,2 Mkr tillföljd av förlikning i en tvist i Japan som startade 1999, vilket även påverkatresultatet. Exklusive denna engångsintäkt och beräknat på samma valutakursersom föregående år uppgick organisk tillväxt till 29,1 procent. Rörelseresultat (EBIT)Rörelseresultatet (EBIT) för det andra kvartalet uppgick till -3,5 Mkr (-3,6).Trots en god försäljningsökning under första halvåret 2009, var resultatetnegativt, vilket främst förklaras av satsningen på Care Electronics ochavskrivningar för produkter utanför kärnsortimentet. Kassaflöde, investeringar och finansiell ställningKassaflödet från verksamheten under andra kvartalet var positivt och uppgicktill 4,3 Mkr (-10,0). Detta huvudsakligen som en följd av att lägre rörelsekapital. Ienlighet med IFRS har gällande terminskontrakt värderats, vilket har påverkatfinansnettot negativt med 3,4 Mkr. Den 30 juni 2009 uppgick Doros nettoskuld till 26,9 (30,2). Bolaget haröverenskommit om kreditfaciliteter om 59,0 Mkr. Soliditeten vid periodens slutuppgick till 16,3 procent (25,1). AffärsenheterFrån den 1 januari 2009 har de tidigare affärsenheterna Home Electronics ochBusiness Electronics fusionerats till affärsenhet Home Electronics. Care ElectronicsCare Electronics säljer anpassade telekom- och elektroniska produkter, främsttill en kundgrupp med speciella behov. Affärsenhetens försäljning under andrakvartalet uppgick till 55,8 Mkr (27,4), en tillväxt om 104 procent.Affärsenheten svarar nu för 56,3 procent av Doros totala försäljning. Home ElectronicsHome Electronics erbjuder hemtelefoner och andra produkter för den modernafamiljen samt tillhandahåller enkla telefonilösningar för företag som vill haanalog eller VoIP-telefoni. Försäljningen under kvartalet uppgick till 43,4 Mkr(40,7), en ökning om 6,6 procent. RegionerDoros största marknader är Kontinentaleuropa, med 48,2 procent av koncernensförsäljning, Norden (36,2 procent) och Storbritannien (13,7 procent). Utöverdessa länder arbetar Doro genom distributörer på utvalda marknader (1,9procent). MedarbetareDoro hade 61 (56) medarbetare vid periodens slut. Av dessa var 27 placerade iSverige, 18 i Frankrike, 6 i Storbritannien, 4 i Norge och 6 i Hongkong. Moderbolaget Moderbolagets nettoomsättning för det andra kvartalet 2009 uppgick till 50,7Mkr (29,0). Resultatet före skatt uppgick till 8,0 Mkr (-1,5).Händelser efter periodens slutDoro har tecknat ett avtal med den europeiska telefonåterförsäljaren TheCarphone Warehouse Group PLC, i Sverige känt under namnet The Phone House.Doros lättanvända mobiltelefoner kommer att säljas i butiker samt online i nioeuropeiska länder: Storbritannien, Irland, Sverige, Nederländerna, Belgien,Frankrike, Tyskland, Spanien och Portugal. Doro-aktienDoro-aktien är noterad på Nasdaq OMX Nordic Exchange Stockholm, Small Cap -Telekom/IT. PrognosDen positiva försäljningsutvecklingen under första halvåret 2009, i kombinationmed fortsatta investeringar i marknadsföring och produkter, förväntas nugenerera en positiv resultattrend med ett klart bättre rörelseresultat (EBIT)för helåret jämfört med föregående år. En mer precis försäljningsutveckling förandra halvåret 2009 är, bland andra faktorer, beroende av några återståendemilstolpar avseende tester i USA samt även utvecklingen av försäljningen tilleuropeiska nyckelkunder. RiskerDoros risker och osäkerhetsfaktorer är främst relaterade tillleveransstörningar, produktanpassningar och certifieringar, kundrelationer ochvalutakursförändringar samt lånefinansiering som bedöms vara osäkrare tillföljd av den omfattande bankkrisen. Vid sidan av dessa risker ochosäkerhetsfaktorer, vilka beskrivs i årsredovisningen för 2008 på sidorna 22-23och 40-42, har inga andra väsentliga risker identifierats under den senasteperioden. RedovisningsprinciperDenna delårsrapport är för koncernens del upprättad i enlighet med IAS 34,Interim Financial Reporting, samt för moderbolaget i enlighet medÅrsredovisningslagen samt Rådet för finansiell rapportering RFR 2.2 Redovisningför juridiska personer. De redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som tillämpas överensstämmer medde redovisningsprinciper som användes vid upprättandet av den senasteårsredovisningen, med följande undantag på grund av nya eller omarbetadestandarder och tolkningar som antagits av EU och som skall tillämpas från ochmed januari 2009. De förändringar som påverkar koncernen är omarbetad IAS 1Utformning av finansiella rapporter. Sedan förra året presenterar Doro denexterna segmentsrapporteringen på samma sätt som den interna uppföljningen ochtillämpar därmed den nya standarden enligt IFRS 8. IAS 1 Utformning av finansiella rapporterPåverkan av IAS 1 Utformning av finansiella rapporter är att standarden delarupp förändringar i eget kapital till följd av transaktioner med ägare och andraförändringar. Följaktligen har en tabell kallad ”Rapport över totalresultat”(Statement of comprehensive income) lagts till. Kommande rapporterStyrelsen har fastställt följande rapportdatum:Januari - september 2009: 	4 november 2009 - OBS! Nytt datum, tidigare 11november! Bokslutskommuniké 2009: 	18 februari 2010DelårsrapporterBokslutskommuniké och delårsrapporter är tillgängliga på www.doro.com >Investerare För ytterligare information, kontakta:VD och koncernchef Jérôme Arnaud, 046-280 50 05CFO, Annette Borén, 046-280 50 62Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagetsrevisorer. Lund, 19 augusti 2009StyrelsenDoro AB (publ) | Organisationsnummer 556161-9429Doro AB (publ)Magistratsvägen 10226 43 Lund, SwedenTel: 046-280 50 00 | www.doro.comStyrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna halvårsrapport geren rättvisande översikt av bolagets och koncernens verksamhet, ställning ochresultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolagetoch de företag som ingår i koncernen står inför. Bo Kastensson        Peter Blomstyrelseordförande	     ledamotKarin Moberg        Jonas Mårtenssonledamot           ledamotJérôme Arnaudverkställande direktör

HUVUDKONTOR

Doro AB
Jörgen Kocksgatan 1 B
211 20 Malmö
Telefonnummer 046 280 50 00

Organisationsnummer
556161-9429

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Sekretesspolicy