Logotype

Doro har genomfört en riktad nyemission om 16 MSEK

PressmeddelandeLund, 16 november 2009Doro har genomfört en riktad nyemission om 16 MSEKStyrelsen i Doro AB (publ) (”Doro”) har med stöd av bemyndigande frånårsstämman den 26 mars 2009 genomfört en riktad nyemission av aktier uppgåendetill totalt 1 700 000 aktier. Doro tillförs 16 150 000 SEK föreemissionskostnader i den riktade nyemissionen. Teckningskursen bestämdes till9,50 SEK per aktie. Bolagets aktiekapital ökar i och med emissionen med 1 700000 SEK och uppgår därefter till 19 107 631 SEK. Nyemissionen genomfördes efter NASDAQ OMX Nordiska Börs stängning den 13november 2009 och riktades till en begränsad grupp av institutionella och andrastörre investerare. Skälen för avvikelsen för aktieägarnas företrädesrätt äratt bolaget vill säkerställa finansiering avseende fortsatt expansion utan dentidsutdräkt och de kostnader som en företrädesemission innebär. För att genomföra affären lånar Doros största ägare Originat AB ut 1 700 000aktier till Erik Penser Bankaktiebolag för vidarebefordran till tecknandeinvesterare som fritt överlåtbara aktier i avvaktan på att nyemissionenregistreras av Bolagsverket. Det totala antalet utestående aktier i Doro kommer efter registrering avnyemissionen att uppgå till 19 107 631, vilket innebär en utspädningseffekt förbefintliga aktieägare med 8,9 procent beräknat efter emissionen. Bakgrund och motivDoros affärsenhet Care Electronics har de sista åren utvecklats från att havarit en liten del av verksamheten till att utgöra en central och snabbväxandeverksamhet där särskild framgång nåtts inom segmentet användarvänligaGSM-telefoner för äldre. Under 2009 har ökade investeringar och satsningar gjorts inom affärsenheten ochDoro har framgångsrikt lyckats skapa nya partnerskap med ledande operatörer påflera nya geografiska marknader. Doro har även vidtagit åtgärder för attsäkerställa hög kvalitet i samtliga led inom organisationen samt inte minst högkvalitet i produktsortimentet. Ett bevis på detta är framgångsrikacertifieringen av Doros mobiltelefoner för den amerikanska marknaden. ”Vi vill nu öka expansionstakten och säkerställa Doros position sommarknadsledande inom det segment som Doro varit med att skapa. Under 2010planerar vi att expandera inom nya marknader och utveckla vårt befintligaerbjudande på såväl befintliga som nya marknader”, kommenterar Jérôme Arnaud,VD och koncernchef i Doro. Styrelsen för Doro stödjer den föreslagna expansionsstrategin och har fattatbeslut att stärka Doros kapitalbas genom denna nyemission. För ytterligare information kontakta:VD och koncernchef Jérôme Arnaud, 070 918 55 42 ellerCFO Annette Borén, 070 630 00 09Doro AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknadenoch/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnadesför offentliggörande måndagen den 16 november 2009, kl 08:00 CET. Om DoroMed över 30 års erfarenhet inom telefoni kännetecknas Doro idag av innovativaoch användarvänliga konsumentelektronikprodukter.Verksamheten omfattas avutveckling, marknadsföring och försäljning av ett brett produktsortiment inomtvå affärsenheter: Care Electronics och Home Electronics. Bolagets produktersäljs i fler än 30 länder via en rad återförsäljare, däriblandelektronikbutiker, onlinebutiker och specialåterförsäljare. 2008 omsatte bolaget 363 miljoner kronor. Doro-aktien ärnoterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs, Stockholm, Mindre bolag. Läs mer om Doropå www.doro.com. Bolagets finansiella rådgivare är Erik Penser Bankaktiebolag.

HUVUDKONTOR

Doro AB
Jörgen Kocksgatan 1 B
211 20 Malmö
Telefonnummer 046 280 50 00

Organisationsnummer
556161-9429

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Sekretesspolicy