Logotype

Årsstämma i Doro AB den 26 mars 2009

Årsstämma i Doro AB den 26 mars 2009Doro AB höll på torsdagen den 26 mars 2009 årsstämma i Lund under ordförandeskapav direktör Bo Kastensson.I sitt stämmoanförande konstaterade Doros VD och koncernchef Jérôme Arnaud attbolaget under 2008 tog ytterligare ett steg för att växa inom Care Electronics.”Tillväxten är i linje med den strategi jag presenterade förra året, vi stärktetillväxttrenden, främst inom Care Electronics, vilken inleddes under 2007”, sadeJérôme Arnaud. ”Perioden mellan fjärde kvartalet 2007 och fjärde kvartalet 2008ökade vår försäljning inom gsm med 192 procent. Våra mobiltelefoner finns idaghos större operatörer och butikskedjor och vi har erhållit flera prestigefullautmärkelser.”Årsstämman fattade bland annat följande beslut:Resultat- och balansräkningarna fastställdes och styrelsens förslag tillbehandling av ansamlad förlust godkändes, vilket innebär att ingen utdelningutgår för räkenskapsåret 2008 (för 2007: 0 SEK).Stämman fastställde styrelsearvodet för 2009 enligt följande: ett fast arvode om600 000 kronor, att fördelas med 300 000 kronor till styrelseordföranden och med100 000 kronor till envar av övriga stämmovalda styrelseledamöter som inte äranställd i bolaget. Beloppen inkluderar ersättning för kommittéarbete somstyrelseledamöter kommer att medverka i under perioden.Till styrelseledamöter omvaldes Bo Kastensson, Jonas Mårtensson, Peter Blom ochJérôme Arnaud. Till ny styrelseledamot valdes Karin Moberg. Karin Moberg har bla 15 års erfarenhet från ett antal ledande positioner inom Telia ochTeliaSonera. Hon har där varit dotterbolagschef med ansvar för bredband ochInternet på den svenska marknaden, affärschef för nummerupplysningen,marknadsdirektör, varumärkesansvarig och kommunikations¬direktör. Utöveruppdraget i Doro AB är Karin Moberg styrelseledamot i 7:e AP-fonden. Karin, somär 45 år, äger idag inga aktier i Doro AB. Tomas Persson hade undanbett sigomval.Bo Kastensson valdes till styrelsens ordförande.Stämman godkände förslaget från aktieägare som representerar cirka 40 procent avsamtliga röster i bolaget gällande val av ledamöter att ingå i valberedningeninför årsstämman 2010. Valberedningen ska ha tre ledamöter enligt följande:Tedde Jeansson (Originat AB), Arne Bernroth (Nordea Bank) och Bo Kastensson(styrelsens ordförande). Tedde Jeansson ska vara valberedningens ordförande.Valberedningens sammansättning kan ändras under året om större förändringar skeri bolagets ägarstruktur eller om någon ledamot lämnar valberedningen innan dessarbete är slutfört. Sådant initiativ ska i sådana fall tas av valberedningensordförande.Stämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledandebefattningshavare. Styrelsen bemyndigades att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett ellerflera tillfällen, fatta beslut om nyemission av upp till sammanlagt 4 000 000aktier, innebärande en aktiekapitalökning om högst 4 000 000 SEK, motsvarande enutspädning om 23 procent av bolagets aktiekapital och totala röstetal. Styrelsehar rätt att besluta om nyemission ska ske mot kontant betalning och/eller medbestämmelse som avses i 13 kap 5§ 1 stycket sjätte punkten i aktiebolagslagen.Nyemission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnasföreträdesrätt.Protokoll från årsstämman 2009 publiceras på koncernens webbplats, www.doro.comFör ytterligare information kontakta:Bo Kastensson, ordförande i Doro AB, tfn 070 8765995, ellerVD och koncernchef Jérôme Arnaud, 046-280 50 60Om Doro Med över 30 års erfarenhet inom telefoni kännetecknas Doro idag avinnovativa och användarvänliga konsumentelektronikprodukter. Verksamhetenomfattas av utveckling, marknadsföring och försäljning av ett brettproduktsortiment inom två affärsenheter: Care Electronics och Home Electronics.Bolagets produkter säljs i över 30 länder världen över via en radåterförsäljare, däribland elektronikbutiker, onlinebutiker ochspecialåterförsäljare. 2008 omsatte bolaget 363 MSEK. Doro-aktien är noterad påStockholmsbörsen, Nordiska listan, Mindre bolag. Läs mer om Doro påwww.doro.com.

HUVUDKONTOR

Doro AB
Jörgen Kocksgatan 1 B
211 20 Malmö
Telefonnummer 046 280 50 00

Organisationsnummer
556161-9429

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Sekretesspolicy