Logotype

Bolagsstyrning på Doro

Marknadens, ägarnas och allmänhetens förtroende är centralt för Doros fortsatta framgångar. Det förutsätter ett ansvarsfullt, engagerat och transparent styrelse- och ledningsarbete. Det känns därför tryggt att vi i vårt bolag under året har haft en väl fungerande styrelse som på ett konstruktivt sätt samverkat med bolagets ledning och övriga medarbetare. Styrelsens roll blir än viktigare i en global affärsmiljö med allt snabbare förändringar både avseende makroklimatet och de specifika affärsförutsättningar som Doro verkar inom och den ökade konkurrens som vi nu ser på några av våra marknader. Vi har en god beredskap för marknadens utveckling och kan snabbt anpassa bolaget till nya förutsättningar. 

Vi är också inne i en period med signifikanta investeringar i nya produkter och tjänster som underlättar för världens seniorer. Det ställer stora krav på styrelsens förmåga att fatta välgrundade beslut och balansera de risker och möjligheter som alltid är förknippade med en kommersiell verksamhet. 

Lika viktig för Doros trovärdighet är vår öppenhet mot marknaden och att vi lämnar kontinuerlig information om våra löpande åtgärder och utfallet i verksamheten. Det är grunden i en värdeskapande relation med alla våra intressenter, där såväl befintliga som nya aktieägare ska kunna känna sig trygga i att erhålla korrekt information i rätt tid.

Doro AB är ett svenskt publikt aktiebolag noterat på OMX Nasdaq Stockholm (Stockholmsbörsen). Doros bolagsstyrning utgår från svensk lagstiftning, främst aktiebolagslagen, men även Stockholmsbörsens regelverk, Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) samt andra tillämpliga regler. I tillägg till dessa styrs bolaget enligt dess bolagsordning, interna instruktioner och policyer samt rekommendationer utfärdade av relevanta organisationer. Denna bolagsstyrningsrapport har sammanställts av Doro AB:s styrelse i enlighet med årsredovisningslagen och Koden. Rapporten utgör del av den formella årsredovisningen

HUVUDKONTOR

Doro AB
Jörgen Kocksgatan 1 B
211 20 Malmö
Telefonnummer 046 280 50 00

Organisationsnummer
556161-9429

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Sekretesspolicy