Logotype

Press release from Doro AB's (publ) Annual General Meeting 2018

Press release

Lund April 27, 2018

Press release from Doro AB’s (publ) Annual General Meeting 2018

Doro AB´s (publ) Annual General Meeting for 2018 was held Friday, April 27, 2018, at 14:00 CET at Scandic Anglais in Stockholm. The content of this press release is only available in Swedish and is a statement of the resolutions of the meeting.

DORO AB:s (publ) årsstämma ägde rum fredagen den 27 april 2018 kl. 14.00 på Scandic Anglais i Stockholm. Vid årsstämman beslutades följande:

 • att fastställa resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalans- räkning för verksamhetsåret 2017;
   
 • att utdelning inte ska lämnas i enlighet med styrelsens förslag;
   
 • att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för verksamhetsåret 2017;
   
 • att styrelsen i enlighet med valberedningens förslag ska bestå av sex (6) styrelseledamöter utan suppleanter;
   
 • att styrelsearvode, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, i enlighet med valberedningens förslag ska utgå med 450 000 kronor till ordföranden, 300 000 kronor till vice ordföranden och 200 000 kronor till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget;
   
 • att i enlighet med valberedningens förslag genom omval utse Johan Andsjö, Jonas Mårtensson, Lena Hofsberger, Henri Österlund och förslag genom nyval Josephine Salenstedt och Niklas Savander till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Johan Andsjö omvaldes till styrelseordförande;
   
 • att arvode till revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå enligt av bolaget godkänd räkning;
   
 • att i enlighet med valberedningens föreslå omval av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Som huvudansvarig revisor har PricewaterhouseCoopers AB för avsikt att utse den auktoriserade revisorn Magnus Willfors;
   
 • att godkänna valberedningens förslag till beslut om principer för utseende av valberedning;
   
 • att godkänna styrelsens förslag till beslut om bemyndigande avseende nyemission av aktier;
   
 • att godkänna styrelsens förslag till beslut om bemyndigande avseende a) förvärv av egna aktier och b) överlåtelse av egna aktier;
   
 • att godkänna styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare;
   
 • att godkänna styrelsens förslag angående ändring av Bolagsordningen;
   
 • att godkänna styrelsens förslag angående en riktad nyemission av teckningsoptioner samt överlåtelse av teckningsoptioner inom ramen för ett nytt optionsprogram. Optionsprogrammet innefattar en emission av 1 000 000 teckningsoptioner. Rätt att delta i optionsprogrammet ska tillkomma bolagets verkställande direktör, övriga ledande befattningshavare och andra anställda inom koncernen. Teckningsoptionerna förvärvas av deltagarna till ett pris motsvarande marknadsvärdet på teckningsoptionerna, varvid det inte uppkommer några personalkostnader eller sociala avgifter för bolaget i samband med emissionen. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer utspädningseffekten att motsvara cirka 4,0 procent av aktiekapitalet och rösterna i bolaget.

               
               
               
              .
Fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt ovan finns tillgängliga på DORO AB (publ):s hemsida, www.doro.se.

För mer information vänligen kontakta:
VD Robert Puskaric, +46 (0) 46 280 50 00
CFO Carl Johan Zetterberg Boudrie, +46 (0) 46 280 50 47

Om Doro
Doro AB utvecklar telekomprodukter och tjänster för seniorer så att de kan leva ett fullt och rikt liv. Förutom positionen som global marknadsledare i sin kategori - telekom för seniorer - erbjuder Doro även en bred portfölj av produkter och tjänster för trygghets- och omsorgslösningar. Dessa smarta lösningar är skräddarsydda för seniorers och funktionshindrades specifika behov, bidrar även till att koppla ihop generationer digitalt och skapa en trygg och självständig tillvaro i det egna hemmet. Doro är ett svenskt publikt bolag och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Nordiska listan, Small Cap. 2017 uppgick nettoomsättningen till 1 924 miljoner kronor (200 miljoner euro). Besök Doro på www.doro.se eller www.facebook.com/dorosverige

 

Denna information är sådan information som Doro AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för
offentliggörande den 27 april 2018 klockan 16.30 CET.

 

Attachments

HEAD OFFICE

Doro AB
Jörgen Kocksgatan 1 B
211 20  Malmö
Sweden
Phone 0046 46 280 50 00

Corporate identification number
556161-9429

This website uses cookies to improve user experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Privacy policy