Logotype

Notice of annual general meeting 2017

Sweden, Lund, 2017-03-28 17:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Doro is today presenting its notice to its annual general meeting 2017. The notice is only available in Swedish as of below and attached.

Aktieägarna i DORO AB (publ), org. nr. 556161-9429, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 27 april 2017 klockan 14.00 på Hotell Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, Stockholm.

 

RÄTT TILL DELTAGANDE

Rätt att delta i årsstämman har den som dels är införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per fredagen den 21 april 2017, dels senast fredagen den 21 april 2017 klockan 12.00 anmäler sin avsikt att delta i årsstämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i årsstämman. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB per fredagen den 21 april 2017, vilket innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste instruera förvaltaren därom.

ANMÄLAN OM DELTAGANDE

Anmälan om deltagande i årsstämman görs på bolagets webbplats, www.doro.se eller per telefon 0771-246 400. Privatpersoner kan även anmäla sitt deltagande i årsstämman med post till DORO AB (publ), c/o Computershare AB, ”Doro AB:s Årsstämma”, Box 610, 182 16 Danderyd. I anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, adress, aktieinnehav, telefon dagtid samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medtas vid årsstämman. Till anmälan ska därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.

OMBUD M.M.

Aktieägare som avser att låta sig företrädas genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år per dagen för årsstämman, dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas per brev till DORO AB (publ), c/o Computershare AB, ”Doro AB:s Årsstämma”, Box 610, 182 16 Danderyd. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.doro.se.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Per dagen för denna kallelse finns det 23 238 255 aktier och röster i bolaget.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande;

2. Val av ordförande vid stämman;

3. Upprättande och godkännande av röstlängd;

4. Godkännande av dagordning;

5. Val av två justeringsmän att underteckna protokollet;

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;

7. Verkställande direktörens redogörelse;

8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;

9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;

10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdag för utdelning;

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören;

12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer;

13. Fastställande av arvode åt var och en av styrelseledamöterna samt arvode till revisorerna;

14. Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt revisor;

15. Valberedningens förslag till beslut om principer för utseende av valberedning;

16. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande avseende nyemission av aktier;

17. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande avseende förvärv av egna aktier;

18. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare;

19. Stämmans avslutande.

 

DISPOSITIONER BETRÄFFANDE BOLAGETS VINST ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN (PUNKT 10)

Styrelsen föreslår utdelning om en (1) krona per aktie. Som avstämningsdag föreslås tisdagen den 2 maj 2017. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas genom Euroclear Sweden AB:s försorg fredagen den 5 maj 2017.

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT (PUNKTERNA 2, 12, 13, 14 och 15)

Inför årsstämman 2017 har nomineringsarbetet bedrivits av en valberedning som består av Bengt Belfrage, nominerad av Nordea Fonder, Mark Shay, nominerad av Accendo Capital, Helen Fasth Gillstedt, nominerad av Handelsbanken Fonder, och tillförordnade styrelseordföranden Johan Andsjö. Mark Shay är valberedningens ordförande. Valberedningen har lämnat följande förslag avseende punkterna 2, 12, 13, 14 och 15.

Ordförande vid årsstämman: Magnus Steen (punkt 2).

Antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer: Antalet styrelseledamöter föreslås vara fem (5) utan suppleanter. Valberedningen föreslår vidare att antalet revisorer ska uppgå till en (1) utan revisorssuppleant (punkt 12).

Styrelsearvode: Arvode till styrelsen föreslås, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, utgå enligt följande: Ordföranden ska få ett arvode om 450 000 kronor, vice ordföranden ska få ett arvode om 300 000 kronor och övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget ska få arvoden om 200 000 kronor vardera. Ingen ersättning ska utgå för utskottsarbete (punkt 13).

Revisorsarvode: Arvodet till revisorn föreslås, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, utgå enligt av bolaget godkänd räkning (punkt 13).

Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt revisor: Omval föreslås av följande nuvarande ledamöter: Johan Andsjö, Lena Hofsberger, Karin Moberg, Jonas Mårtensson och Henri Österlund. Johan Andsjö föreslås som styrelsens ordförande (punkt 14).

Revisor: Nyval föreslås av det auktoriserade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB för en mandattid som sträcker sig fram till slutet av nästa årsstämma. Som huvudansvarig revisor har PricewaterhouseCoopers AB för avsikt att utse den auktoriserade revisorn Magnus Willfors. Valberedningens förslag är i överensstämmelse med styrelsens rekommendation (punkt 14).

Förslag till beslut om principer för utseende av valberedning: Valberedningen ska bestå av tre (3) ledamöter som representerar bolagets till röstetalet största aktieägare. Bolagets styrelseordförande ska vara adjungerad till valberedningen.

De till röstetalet största aktieägarna ska fastställas på grundval av en av Euroclear Sweden AB tillhandahållen förteckning över registrerade aktieägare per den sista handelsdagen i september och de kommer snarast därefter att kontaktas av bolagets styrelseordförande.

För det fall någon av de tre största aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse representant i valberedningen, eller inte inom en vecka efter ovannämnda kontakt lämnar besked, övergår rätten till den aktieägare som därnäst har det största aktieinnehavet per nämnda datum. Namnen på ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder ska offentliggöras så snart valberedningen formerats, dock senast sex (6) månader före årsstämman. Valberedningens mandattid ska sträcka sig fram till dess en ny valberedning utses. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara representanten för den till röstetalet största aktieägaren.

Valberedningen ska kvarstå oförändrad med mindre

(i) en ledamot önskar avgå i förtid, varvid en sådan begäran ska skickas till valberedningens ordförande (eller för det fall det är ordföranden som önskar avgå, till annan ledamot i valberedningen),

(ii) en nominerande aktieägare önskar ersätta sin representant i valberedningen med en annan person, varvid en sådan begäran (innehållande de två relevanta namnen) ska skickas till valberedningens ordförande (eller för det fall det är ordföranden som ska ersättas, till annan ledamot i valberedningen),

(iii) en nominerande aktieägare säljer hela eller delar av sitt aktieinnehav i Doro så att aktieägaren inte längre är till röstetalet en av de tre största aktieägarna, varvid en ny ledamot ska utses enligt samma principer som ovan, eller

(iv) valberedningen i sitt fria val bestämmer att erbjuda icke tillsatta platser i valberedningen till aktieägare eller representant för aktieägare för att valberedningen därigenom ska återspegla ägarbilden i Doro.

Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska valberedningen utse ny ledamot enligt principerna ovan, men med utgångspunkt i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat sin post. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Inget arvode ska utgå till ledamöterna för deras arbete i valberedningen. Vid behov ska bolaget kunna svara för skäliga kostnader för valberedningens arbete samt för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Valberedningen ska lägga fram förslag i nedanstående frågor inför årsstämman:

(i) förslag till stämmoordförande,

(ii) förslag till styrelseledamöter,

(iii) förslag till styrelseordförande,

(iv) förslag till styrelsearvoden med uppdelning mellan styrelsens ordförande och övriga ledamöter samt ev. ersättning för utskottsarbete,

(v) förslag till revisor eller revisorer samt förslag till arvode för bolagets revisor, samt

(vi) förslag till beslut om principer för inrättande av valberedningen (punkt 15).

 

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM BEMYNDIGANDE AVSEENDE NYEMISSION AV AKTIER (PUNKT 16)

Styrelsen i DORO AB (publ), org.nr 556161-9429, föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier till ett antal som sammanlagt inte överstiger 10 % av totalt antal utestående aktier i bolaget. Styrelsen ska äga rätt att besluta att nyemission ska ske mot kontant betalning och/eller bestämmelse som avses i 13 kap. 5 § första stycket punkt 6 aktiebolagslagen (apport, kvittning eller andra villkor). Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföra kapital för företags- och verksamhetsförvärv.

Verkställande direktören föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM BEMYNDIGANDE AVSEENDE FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER (PUNKT 17)

Styrelsen i DORO AB (publ), org.nr 556161-9429, (”Bolaget”) föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier i huvudsak i enlighet med följande:

1. Förvärv av egna aktier får endast ske på NASDAQ OMX Stockholm.

2. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen fram till årsstämman 2018.

3. Förvärv får ske av högst så många aktier att det egna innehavet vid var tid inte överstiger 10% av samtliga aktier i Bolaget. Aktier i Bolaget som innehas av Bolagets dotterföretag ska vid beräkningen anses som Bolagets.

4. Förvärvsorder får endast läggas på vid var tid gällande köpkurs på NASDAQ OMX Stockholm.

Syftet med det föreslagna bemyndigandet är att skapa flexibilitet i Bolagets möjlighet att distribuera en del av vinsten till aktieägarna samt att fungera som ett verktyg för styrelsen att optimera Bolagets kapitalstruktur om det för tiden bedöms vara det bästa alternativet att använda Bolagets kassa.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE (PUNKT 18)

Styrelsen föreslår att årsstämman 2017 beslutar om riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare enligt i huvudsak följande.

Löner och övriga ersättningsvillkor för ledningen ska vara marknadsmässiga. Den sammanlagda ersättningen ska ses över årligen för att säkerhetsställa att den är marknadsmässig och konkurrenskraftig. Vid jämförelse ska hänsyn tas till befattning, bolagets storlek, lön och personens erfarenhet. Utöver fast grundlön kan ledningen även erhålla rörlig kontant ersättning (innefattande även eventuell bonus), vilken ska ha ett förutbestämt tak och vara baserad på utfallet i förhållande till bolagets uppsatta resultatmål (och i vissa fall andra nyckeltal). Maximal kostnad inklusive sociala avgifter för rörlig ersättning till bolagets ledande befattningshavare får ej överstiga den fasta ersättningen till bolagets ledande befattningshavare. Den totala kostnaden för fast och rörlig ersättning ska varje år bestämmas till ett belopp som inkluderar företagets alla ersättningskostnader, vilket möjliggör för ledande befattningshavare att allokera delar av sina fasta och rörliga ersättningar till andra förmåner, till exempel pensionsförmåner. Pensionsplanerna för ledningen ska i huvudsak vara avgiftsbestämda. Vid uppsägning från bolagets sida kan det finnas rätt till avgångsvederlag vilket i sådant fall ska ha ett förutbestämt tak. Vid uppsägning från den anställdes egen sida ska inget avgångsvederlag utgå.

Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta. Om styrelsen gör avsteg från riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare ska detta redovisas vid nästkommande årsstämma.

_________________________

 

Årsredovisningshandlingar samt fullständiga förslag till beslut och yttranden enligt aktiebolagslagen, inklusive revisorsyttranden, hålls tillgängliga hos bolaget på adress enligt ovan samt på dess webbplats, www.doro.se, senast tre (3) veckor före årsstämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Valberedningens förslag till beslut och motiverade yttrande hålls tillgängligt på bolagets webbplats, www.doro.se.

_________________________

 

Aktieägarna hälsas välkomna till årsstämman!

Lund i mars 2017

DORO AB (publ)

Styrelsen

 

 

 

 

  

 

 

 

About Doro
Doro develops telecom products and services for Seniors to lead full and rich lives: to do things they want to do more easily as well as the things they thought they might never do. The global market-leader in senior mobile phone, Doro offers easy-to-use mobile phones and smartphones, mobile applications, fixed line telephony with loud and clear sound. Within Doro Group, Doro Care offers social care and telecare solutions for elder and disabled persons for independent and safe living in their own homes. Doro AB is a Swedish public company and its shares are quoted on the Nasdaq OMX Stockholm exchange, Nordic List, Small Companies. Total revenue of SEK 1,959 million (EUR 205 million) was reported for 2016. www.doro.com

This information was submitted for publication at 17:00 CET on 28 March, 2017.

 

 

 

 

HEAD OFFICE

Doro AB
Jörgen Kocksgatan 1 B
211 20  Malmö
Sweden
Phone 0046 46 280 50 00

Corporate identification number
556161-9429

This website uses cookies to improve user experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Privacy policy