Optionsprogram

Vid en extra extra bolagsstämman 21 augusti 2014 beslutades om en riktad emission av teckningsoptioner till ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom Doro-koncernen. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att köpa en aktie till ett förutbestämt pris om 42,00 kr under tidsperioden 22 maj 2017 till och med 21 juni 2017.

Optionspriset på 1,26 kr beräknades enligt den så kallade Black & Scholes-modellen, beaktat av estimerad utdelning och använd aktiekurs om 31,10 kr, volatilitet 30 procent, riskfri ränta 0,31 procent och löptid om 2,78 år (12 sep 2014 till 21 jun 2017).

VD tecknade 200 000 optioner och övrig koncernledning tecknade 325 000 optioner. Övriga ledande befattningshavare tecknade 175 000 optioner. Doro Incentive tecknade 141 000 optioner som ska användas för tilldelning till framtida medarbetare. Totalt emitterades 841 000 teckningsoptioner. Under 2015 har 135 000 optioner tecknats av ledande befattningshavare och 65 000 optioner har återköpts.

Utförlig information om optionsprogrammet finns i dokumentationen som hör till den extra bolagsstämman 2014.