Aktiekapital

Vid bolagsstämman i april 2017 beslutades i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att fram till nästa bolagsstämma fatta beslut om nyemission av aktier upp till ett sammanlagt antal aktier som vid dagen för bolagsstämman motsvarar 10 procent av samtliga utestående aktier. Beslutet var enhälligt.

Vid samma bolagsstämma beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier till ett antal som vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Beslutet var enhälligt.

Den 31 december 2016 uppgick aktiekapitalet till 23 238 255 kr (23 238 255) och antalet utestående aktier var 23 238 255 (23 238 255) med ett kvotvärde på 1,00 kr. Samtliga aktier har lika röstvärde.