SEKm

2016

2015

2014

2013

2012

Resultaträkning

 

 

 

 

Intäkter 1959,1 1 838,0 1 276,2 1 142,5 837,5
Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar, EBITDA 121,4  139,2  122,6  113,7  83,1
Rörelseresultat efter avskrivningar och nedskrivningar, EBIT 47.7  95,2  79,7  78,9  61,4
Finansnetto -8,3  -10,8  -0,4  -0,7  -11,9
Resultat efter finansiella poster 39,4  84,4  79,3  78,2  49,5

 Balansräkning

       
 Anläggningstillgångar 496,2  481,6  222,3  227,8  93,2
 Omsättningstillgångar 730,7  673,4  552,2  397,2  282,1
 Kassa och bank 61,0  43,9  78,2  123,9  141,1
 Eget kapital 520,0  482,0  334,8  287,0  209,0
 Långfristiga skulder 197,0  170,3  59,6  138,3  73,1
 Kortfristiga skulder 570,9  546,6  458,3  323,6  234,3
 Balansomslutning 1287,9  1198,9  852,7  748,9  516,4

 Avkastningstal

       
 Avkastning på genomsnittligt sysselsatt kapital, % 6,8  17,2  32,8  52,2  94,5
 Avkastning på genomsnittligt eget kapital, % 6,2  15,6  18,7  24,4  27,4
 Resultat per aktie efter betald skatt 0,56  2,92  2,90  3,68  2,34
 Kassaflödeskvot 129  90  26  140  65

 Marginalmått

       
 Roreslekapital, EBITDA % 6,2  7,6  9,6  10,0  9,9
 Rörelsemarginal, EBIT % 2,4  5,2  6,2  6,9  7,3
 Nettomarginal, % 2,0  4,6  6,2  6,8  5,9

 Kapitalintensitet

       
 Kapitalomsättningshastighet (ggr) 1,6  1,8  1,6  1,8  1,7

 Finansiella mått

       
 Soliditet, % 40,4  40,2  39,3  38,3  40,5
 Kassaflöde från den löpande verksamheten 61,7  85,7  22,5  110,5  40,2
 Antal anställda 500,0  358,0  172,0  149,0  81,0
 Likvida medel (inkl. outnyttjade krediter) 111,0  89,8  86,7  123,9  172,6
 Investeringar (inkl. företagsförvärv 2011, 2013) 96,4  220,7  51,2  146,7  27,3