Valberedning

Doro AB:s valberedning inför årsstämman 2018

Enligt beslut vid årsstämman 2017 ska valberedningen bestå av tre ledamöter som representerar bolagets till röstetalet största aktieägare. Doros styrelseordförande ska vara adjungerad till valberedningen. De till röstetalet största aktieägarna ska fastställas på grundval av en av Euroclear Sweden AB tillhandahållen förteckning över registrerade aktieägare per den sista handelsdagen i september och de kommer snarast därefter att kontaktas av bolagets styrelseordförande.

För fullständiga uppgifter om hur valberedningen skall utses och vilka frågor den har att framlägga förslag avseende, se underlag från senaste årsstämma. Nu gällande principer för valberedningens utnämnande har varit oförändrade sedan 2016.

Doro AB:s valberedning inför årsstämman 2017

I enlighet med beslut vid Doros årsstämma den 3 maj 2016, sammankallade styrelsens tillförordnade ordförande, Johan Andsjö, valberedningen. Efter samråd med bolagets per den 30 september 2016 röstmässigt största aktieägare, kom valberedningen att bestå av följande tre ledamöter som representerar de tre största aktieägarna per den 30 september 2016:

•Mark Shay, nominerad av Accendo Capital, valberedningens ordförande
•Helen Fasth Gillstedt, nominerad av Handelsbanken Fonder
•Bengt Belfrage, nominerad av Nordea Fonder.

Johan Andsjö, tillförordnad styrelseordförande, var adjungerad till valberedningen.

Valberedningen förberedde förslag till årsstämman 2017 avseende bl a stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsens ersättning, revisorer, revisorsarvoden, valberedningens sammansättning och uppgifter inför årsstämman 2018.

Förslag till valberedningen

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till valberedning@doro.com. Senaste dag för att lämna in förslag till valberedningen inför årsstämman 2018 kommer att meddelas när sådant är fastställt, men är normalt 6 veckor före stämmodagen.