En flexibel och effektiv affärsmodell med begränsad kapitalbindning

Doro erbjuder seniorer lättanvända telefoner designade för att möta deras behov. Produktion och logistik är några av de funktioner som vi lägger ut på underleverantörer för att effektivisera vår kostnads- och kapitalstruktur. Det gör att vi enkelt kan möta ökad efterfrågan och växa med attraktiva marginaler.Med gedigen kunskap om målgruppen, som löpande underhålls genom studier och samverkan med experter och företrädare för målgruppen, utvecklar och designar vi prisvärda telefoner med egna resurser. För att på ett kostnadseffektivt sätt få tillgång till den senaste tekniken, som vi naturligtvis anpassar för vår målgrupp, samarbetar vi också med ledande teknikföretag. Vi har dessutom en kompetent marknadsorganisation som löpande utvecklar vårt globala distributionsnät och tillhandahåller tjänster, support och garantier. Nätverket består av välkända operatörer och kundnära återförsäljare som därför på ett effektivt sätt kan penetrera sina respektive marknader och nå slutanvändarna – seniorerna.

Outsourcing för kostnadseffektivitet och flexibilitet

För att alltid ligga steget före våra konkurrenter behöver vi tillgång till rätt teknologi, produktionsresurser och logistik. Därför har vi valt att outsourca dessa funktioner tillsammans med viss administration. På så sätt minimerar vi de fasta kostnaderna vilket ger oss flexibilitet att snabbt anpassa våra resurser efter vår utveckling och rådande marknadsläge, och därmed skydda vår marginal.

Produktion i Asien

All produktion utförs enligt Doros specifikationer. På senare år har vi emellertid lagt ut vår produktion på ett begränsat antal kinesiska tillverkare även om vi börjat använda europeiska tillverkare för vissa produktkategorier. Avgörande för urvalet är tillverkarens förmåga att upprätthålla en produktion i enlighet med våra krav. Dessa partnerskap tillsammans med en väl utbyggd beställarkompetens och en god beredskap säkrar våra leveranser. Våra tillverkande partners utvärderas kontinuerligt genom löpande inspektioner som täcker framförallt sex huvudområden. Resultatet som dokumenteras i ett Supplier Score Card syftar framförallt till att hjälpa leverantörerna att förbättra sin egen och därigenom även Doros verksamhet. Bearbetningen av databasen Doro quality web har under året förfinats vilket på ett avgörande sätt kommer att förbättra våra möjligheter att utveckla produktionen.

System för maximal effektivitet

Vår affärsmodell ställer stora krav på en allt bättre produktionsplanering och komponentförsörjning. Därför har vi ett koncerngemensamt affärssystem som tillsammans med en produktdatabas underlättar inköp och planering. Genom standardisering av vissa komponenter som exempelvis adaptrar och boxar, har vi också kunnat effektivisera såväl produktionen som logistikfunktionen.

Flexibel och kostnadseffektiv logistik

En effektiv logistikfunktion blir allt viktigare. För att minimera kostnader arbetar vi med såväl direktleveranser till större kunder som med centrallager. Produkter med allt kortare livscykler – även om de inte är lika korta som för traditionella mobiltelefoner – måste också snabbt kunna levereras till de marknader där efterfrågan finns samtidigt som man tar hänsyn till krav, önskemål samt lagar och förordningar som kan variera mellan olika länder.