Delårsrapport Januari-september 2010

Pressmeddelande, 9 november 2010 
Försäljningen ökade 52 procent med förbättrad rörelsemarginal

Care Electronics nu över 80 procent av omsättningen

Viktiga händelser under tredje kvartalet 2010:

 • Nettoomsättningen ökade under tredje kvartalet till 168,8 Mkr (111,1), vilket var en ökning med 52 procent. Affärsenheten Care Electronics försäljning uppgick till 137,8 Mkr, vilket motsvarade 82 procent av koncernens försäljning under tredje kvartalet.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 13,2 Mkr (7,0). Periodens resultat ökade till 10,7 Mkr (6,4).
 • Resultatet per aktie efter skatt blev 0,56 kr (0,37).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten låg på -21,2 Mkr (1,5).
 • Orderingången uppgick till 205,3 Mkr (139,6), vilket var en ökning med 47 procent.
 • Under tredje kvartalet utökade Doro® samarbetet med distributören 20:20 Mobile genom ett omfattande distributionsavtal för Storbritannien, Italien, Turkiet och tillväxtmarknaderna i Östeuropa. Koncernen har även tecknat avtal med Vodafone i Tyskland om försäljning av modellerna Doro PhoneEasy® 338gsm och 342gsm samt med operatören SFR i Frankrike om försäljning av Doro PhoneEasy® 410gsm.
 • Doros momsfordran i Frankrike beräknas att återbetalas under fjärde kvartalet 2010.
 • Efter rapportperioden tecknades ett distributionsavtal med operatören Rogers Wireless i Kanada gällande distribution av Doro PhoneEasy® 410gsm.

  VD Jérôme Arnaud kommenterar:

  ”Tredje kvartalet kännetecknades av en rekordhög och allt starkare tillväxt för både försäljning och orderingång. Försäljningen ökade på samtliga marknader och våra partner visade ett fortsatt ökat intresse för våra produkter och de speciella funktioner som vi erbjuder tillsammans med olika operatörer.

  Försäljningen inom affärsenheten Care Electronics nästan fördubblades och ökade från 69 Mkr under tredje kvartalet 2009 till 138 Mkr. Care Electronics stod för 82 procent av koncernens totala försäljning under kvartalet, vilket betyder att vi nu har uppnått vårt strategiska mål att Care Electronics ska utgöra minst 80 procent av vår totala försäljning. Resterande andel står affärsenheten Home Electronics för, som nu är en lönsam verksamhet med positivt kassaflöde. Affärsenheten har nu återhämtat sig efter förlust under 2009. Fortsatta kostnadsminskningar inom Home Electronics har resulterat i en vinst på 5,6 Mkr inom denna affärsenhet under tredje kvartalet och 7,6 Mkr under årets första nio månader.

  Det är med glädje jag kan meddela att våra mobiltelefoner nu finns att köpa i allt fler länder. I slutet av oktober tecknade vi ett partneravtal med operatören Rogers Wireless i Kanada. Etableringen i Kanada underlättades av vår marknadsnärvaro i USA och därigenom får vi förbättrad avkastning på de investeringar vi gjorde i samband med produktcertifieringen för regionen.

  Vi noterar en stadigt förbättrad rörelsemarginal i tredje kvartalet 2010. EBIT ökade med 89 procent jämfört med motsvarande period förra året. För sjunde kvartalet i rad kan vi redovisa positivt resultat och jag är denna gången särskilt stolt över att rörelsemarginalen nu ligger på 7,8 procent (6,3). Denna ökning är resultatet av en ökad försäljning som ger en bättre täckning av våra omkostnader, däribland investeringar för att förbereda etablering på nya marknader, marknadsaktiviteter för att stärka varumärket och öka synligheten i detaljistledet samt utveckling av nya produkter och nya modellversioner.

  Den 1 januari 2010 genomfördes en förändring för att förenkla och effektivisera koncernens organisation och legala struktur. Detta gav upphov till försenade momsåterbetalningar i Frankrike, vilket i sin tur tillfälligt har påverkat kassaflödet negativt. Denna momsfordran beräknas att återbetalas under fjärde kvartalet.Under denna starka tillväxtperiod har vi även lyckats bibehålla effektiviteten i vårt logistiksystem.

  Doro® kommer att fortsätta att visa lönsam tillväxt. Varumärket är väl etablerat och har blivit en måttstock i nischen för telekomprodukter som riktar sig till seniorer. Vi har nu Doros varumärke väl positionerat mot seniorer och en stark ställning hos ledande internationella operatörer.”

  Fullständig rapport finns bifogad i pdf.

  Doro AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande tisdagen den 9 november 2010, kl 07:30 CET. Doro AB | Org. nr. 556161-9429

  Om Doro

  Doro är ett svensk företag som fokuserar på utveckling, marknadsföring och försäljning av telekomprodukter som riktar sig speciellt till seniorer - en växande grupp människor världen över. Med mer än 35 års erfarenhet inom telekom är Doro idag världsledande inom enkla och användarvänliga mobiltelefoner med försäljning i över 30 länder på fem kontinenter. Doro skapade segmentet Care Electronics och har under de senaste åren belönats med flera internationella designpriser. 2009 omsatte bolaget 493 Mkr. Doro-aktien är noterad på Stockholmsbörsen, Nordiska listan, Mindre bolag. Läs mer om Doro på www.doro.com