Delårsrapport Januari - juni 2010

Pressmeddelande, 19 augusti, 2010

Total orderingång i andra kvartalet ökade 56 procent 
Försäljningen inom Care Electronics under andra kvartalet ökade 76 procent

Viktiga händelser under andra kvartalet 2010:

  • Nettoomsättning under årets andra kvartal ökade till 130,8 Mkr (99,2), en ökning om 32 procent. Affärsenheten Care Electronics andel av koncernens försäljning i andra kvartalet var 75 procent, motsvarande 98,1 Mkr.
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 3,0 Mkr (-3,5). Resultatet före skatt ökade till 8,3 Mkr (-4,8).
  • Resultat per aktie efter skatt: 0,38 kr (-0,27).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 2,2 Mkr (4,3).
  • Orderingången uppgick till 151,7 Mkr (97,1), en ökning om 56 procent.
  • Doro® har tecknat ett tvåårigt kreditavtal om sammanlagt 170 Mkr med en ny bank, vilket från den 1 juli 2010 ersätter koncernens existerande sexmånadersavtal.
  • Under andra kvartalet ingick Doro samarbetsavtal med Claro Chile, som ägs av Sydamerikas ledande mobiloperatör, samt utökade samarbetet med Orange till att även inkludera den brittiska marknaden. Efter rapportperioden har Doro inlett försäljning genom Vodafone i Tyskland och når därmed upp till 1 800 butiker. Vidare har avtal tecknats med Frankrikes näst största mobiloperatör, SFR. Dessutom har nuvarande samarbete med 20:20 Mobile utökats.

VD Jérôme Arnaud kommenterar:

”Med en ökad orderingång om 56 procent och omsättningsökning om 32 procent i andra kvartalet, respektive 21 procent under årets första halvår, har Doro® bekräftat sin tillväxtstrategi. För sjätte kvartalet i rad kan vi även rapportera en förbättrad rörelsemarginal jämfört med motsvarande period förra året.

Försäljningen inom affärsenheten Care Electronics ökade från 55,8 till 98,1 Mkr, en ökning om 76 procent jämfört med samma period förra året. Care Electronics svarade för 75 procent av koncernens försäljning under det andra kvartalet. Orderingången inom affärsenheten ökade med 121 procent andra kvartalet.

Trenden speglar den kraftiga försäljningsökningen som genereras genom våra etablerade partnerskap i Europa samt en ökande andel av nya kunder på de marknader vi nyligen har kommit in på, som USA, Latinamerika och Asien/Stillahavsregionen. De nya marknaderna svarade för 8 procent av koncernens försäljning, att jämföra med 3 procent i årets första kvartal.

Vi har varit fortsatt framgångsrika i att teckna partneravtal med ledande operatörer. I april började Claro att distribuera våra produkter i Latinamerika och i juni inledde Orange UK försäljningen av vår mattsvarta Doro PhoneEasy® 410gsm. Under sommaren har vi informerat om nya och utökade partnerskap med världsledande operatörer som Vodafone i Tyskland och Irland samt med SFR i Frankrike. Det faktum att operatörer utökar samarbetet med Doro till fler länder är ett tydligt tecken på att de är nöjda. Dessutom har vi utökat samarbetet med 20:20 Mobile till att även omfatta Italien, Storbritannien, Turkiet och de växande östeuropeiska marknaderna.

Doros sortiment fick nyligen ett tillskott när vi lanserade Doro PhoneEasy® 332gsm, en mobiltelefon med mycket hög ljudkvalitet i en modern design som tilltalar en bredare målgrupp, och samtidigt lättanvänd tack vare förprogrammerade knappar och snabbvalsknapp för sms.

Som tillväxtbolag investerar vi kontinuerligt i utvecklingen av nya och existerande partnerskap, marknader och nya produkter. Utöver detta stärker vi offensivt varumärket för att stödja koncernens expansion.

Rörelseresultatet (EBIT) för det andra kvartalet 2010 uppgick till 3,0 Mkr (-3,5). Förbättringen var i praktiken 10,7 Mkr, justerat för en ersättning om 4,2 Mkr hänförlig till förlikning i en japansk tvist i andra kvartalet 2009. Rörelsemarginalen för årets andra kvartal uppgick till 2,3 procent och tyngs fortsatt av betydande investeringar i produkter och den geografiska expansionen inom Care Electronics. Min bedömning är att vi kommer att få avkastning på dessa investeringar redan under innevarande år tack vare den goda utvecklingen på flera av våra marknader.

Jag är också nöjd med att Home Electronics rapporterade vinst även för årets andra kvartal. För att optimera resultatet inom affärsenheten fortsätter vi att fokusera på ett begränsat produktsortiment och distribution genom utvalda distributörer.

Doro har en fortsatt stabil finansiell position, vilket bekräftades genom att vi nu har en långfristig finansiering genom ett tvåårigt kreditavtal om totalt 170 Mkr med en ny bank. Från den 1 juli 2010 ersätter det nya avtalet nuvarande sexmånaders kreditavtal.”

Nettoomsättning

Koncernens omsättning för det andra kvartalet uppgick till 130,8 Mkr (99,2), vilket är en ökning om 31,9 procent. Tillämpas samma växelkurser som föregående år, uppgick den organiska tillväxten till 43,0 procent (29,1).

Rörelseresultat (EBIT)

Doros resultat före skatt och finansiella poster för andra kvartalet 2010 uppgick till 3,0 Mkr (-3,5). EBIT-resultatet förbättrades med 10,7 Mkr justerat för ersättningen om 4,2 Mkr från förlikning i en japansk tvist rapporterad i andra kvartalet 2009.

Kassaflöde, investeringar och finansiell ställning

Kassaflödet från den löpande verksamheten under det andra kvartalet uppgick till 2,2 Mkr (4,3). Den starka volymtillväxten under perioden har medfört en ökning av rörelsekapitalet. Därtill påverkas kassaflödet av en försenad återbetalning av moms om 14,4 Mkr, som effekt av den nya legala struktur som infördes 1 januari 2010.

I enlighet med IFRS, har gällande terminskontrakt värderats bland finansiella poster, vilket påverkade resultatet positivt med 5,8 Mkr för perioden.

Vid utgången av juni 2010 var Doro nettoskuldfritt med en nettokassa om 19,3 Mkr, att jämföra med en nettoskuldsättning om 26,9 Mkr motsvarande kvartal förra året. Företaget har dessutom outnyttjade checkfaciliteter om 42 Mkr.

Soliditeten har förbättrats ytterligare till 33,0 procent (16,3) vid utgången av perioden.

Affärsenheter

Care Electronics

Care Electronics säljer telekom- och elektronikprodukter anpassade till seniorer.

Försäljningen i andra kvartalet ökade till 98,1 Mkr (55,8), en tillväxt om 75,8 procent. Care Electronics representerade 75,0 procent av koncernens totala omsättning i andra kvartalet.

Home Electronics

Home Electronics erbjuder hemtelefoner och andra produkter för den moderna familjen.

Försäljningen under årets andra kvartal uppgick till 32,7 Mkr (43,4), en minskning med 24,7 procent som en följd av Doros strategi att etablera ett mer fokuserat produktsortiment, vilket lett till avslutad försäljning till vissa kunder.

Regioner

Från den 1 januari 2010 har Doro ändrat marknadsindelningen till Norden, EMEA (Europa, Mellanöstern och Afrika), Storbritannien, USA & Kanada, CALA (Central och Latinamerika) samt AP (Asien/Stillahavet). Av koncernens försäljning svarar Norden för 35 procent, EMEA för 51 procent, Storbritannien 9 procent och övriga marknader för 5 procent.

Personal

Doro hade 59 (61) medarbetare vid periodens slut. Av dessa var 27 (27) baserade i Sverige, 17 (18) i Frankrike, 5 (6) i Storbritannien, 4 (4) i Norge samt 6 (6) i Hongkong.

Moderbolaget

Moderbolagets nettoomsättning under årets andra kvartal uppgick till 130,8 Mkr (50,7). Resultatet före skatt uppgick till 13,9 Mkr (8,0).

Händelser efter periodens utgång

I augusti utökade Doro samarbetet med 20:20 Mobile, Europas ledande distributör av telekomprodukter och tillbehör, genom att teckna ett avtal om internationell distribution. 20:20 Mobile kommer att distribuera Doros prisbelönta sortiment med lättanvända mobiltelefoner i Storbritannien, Italien, Turkiet samt östra Europa, utöver de redan aktiva marknaderna Irland, Frankrike, Norden, Spanien och Förenade Arabemiraten.

Med start i augusti säljs två av Doros mest populära mobiltelefoner genom Vodafones butiker i Tyskland. Vodafone är en av världens största mobiloperatörer och har omkring 35 miljoner tyska kunder.

Vidare har Doro tecknat avtal med SFR, Frankrikes näst största mobiloperatör -och tillika Vodafones franska samarbetspartner. SFR kommer att erbjuda Doros mest sålda mobilmodell, Doro PhoneEasy® 410gsm, i sina 820 ”espace SFR” butiker runt om i Frankrike samt via sin on-linebutik.

Doro-aktien

Doro är noterat på Nasdaq OMX Nordiska Börs Stockholm, Small Cap - Telekom /IT.

Prognos

Försäljningen och orderingången för det andra kvartalet är i linje med Doros planer och bekräftar tidigare helårsprognos om fortsatt tillväxt i försäljning och rörelseresultat (EBIT).

Fullständig rapport är bifogad.

Doro AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande torsdagen den 19 augusti 2010, kl 07:30 CET. Doro AB | Org. nr. 556161-9429

Om Doro

Doro är ett svensk företag som fokuserar på utveckling, marknadsföring och försäljning av telekomprodukter som riktar sig speciellt till seniorer - en växande grupp människor världen över. Med mer än 35 års erfarenhet inom telekom är Doro idag världsledande inom enkla och användarvänliga mobiltelefoner med försäljning i över 30 länder på fem kontinenter. Doro skapade segmentet Care Electronics och har under de senaste åren belönats med flera internationella designpriser. 2009 omsatte bolaget 493 Mkr. Doro-aktien är noterad på Stockholmsbörsen, Nordiska listan, Mindre bolag. Läs mer om Doro på www.doro.com