Lund, 2015/02/13 07:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) -  

 

Fortsatt tillväxt och strategiska förvärv

Okt-DEC 2014

  • Nettoomsättningen uppgick till 436.9m Mkr (381,2) - en ökning med 14,6 procent.
  • Orderingången uppgick till 366.9m Mkr (316,3) - en ökning med 16,0 procent.
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 37,8 (33,5). Rörelsemarginalen uppgick till 8,7 procent (8,8).
  • Resultatet efter skatt för perioden uppgick till 22.4m (26,2).
  • Vinsten per aktie efter skatt uppgick till 1,06 (1,26).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -8.1m Mkr (71,0).

VD-kommentar
2014 var en milstolpe år för Doro viktiga produktlanseringar och ett strategiskt förvärv, som kommer att bli en plattform för en långsiktig utveckling av teckningsbaserade tjänsteutbud som kompletterar vår nuvarande främst hårdvarubaserad affärsmodell.Dessutom avslutade vi året med fast fjärde kvartalet tillväxt både i försäljning och orderingång, liksom förbättringar i koncernens resultat.

Vår bruttomarginal förbättrades, höja 2014 bruttomarginalen över nivån för 2013. Den positiva försäljningstillväxten i högre bruttomarginal regioner bidrar till denna utveckling.Produkt synergier utvinns ur vårt förvärv av IVS 2013 har också fortsatt att bidra positivt till försäljningstillväxt och bruttomarginalförbättring.

Rörelsemarginalen är i stort sett på samma nivå som förra året. Den ökade omsättningen och bruttomarginalen uppvägdes av kostnader för vissa större marknadsföringskampanjer på flera viktiga marknader. Rörelsekapitalet ökade under fjärde kvartalet som en effekt av strategiska listor med nya operatörer vilket resulterar i lägre kassaflödet för kvartalet, men det förväntas att förbättras mot slutet av första halvåret 2015.

Den starka utvecklingen av den amerikanska dollarn mot Doros viktigaste valutorna, särskilt euron, är en osäkerhet för 2015. Att upprätthålla en stabil bruttomarginalnivå kommer att kräva fortsatta kostnadsbesparingar samt prisjusteringar med våra kunder, och är viktiga prioriteringar för oss i 2015 .

Den nya smartphone Doro Liberto 820 är noterat vid ett växande antal kunder och har bidragit till Doros tillväxt under det fjärde kvartalet. Smartphones försäljning står nu 15 procent av våra europeiska mobilförsäljning under kvartalet - en sekventiell ökning med 5 procentenheter jämfört med tredje kvartalet. I Tyskland, Doros marknadsandel ökade till 33 procent under fjärde kvartalet, en ökning från 28 procent under tredje kvartalet. I Frankrike, olika teleoperatörer bidragit till vår försäljningstillväxt, och i Norden som vi gjort framsteg med flera ledande operatörer.

Förvärvet av Caretech AB, en ledande aktör i digitaliseringen av trygghetslarm för äldre i hemmet, är en strategisk plattform i två viktiga dimensioner. På kort sikt ger det ett fotfäste i vårdsegmentet bestående av lösningar som stöder äldre i deras hem. Med en affärsmodell som bygger på abonnemang baserade tjänster, förvärvet breddar också Doros långsiktiga utvecklingsmöjligheterna i sin nuvarande kundgrupp.

Vi förväntar oss att försäljningen och vinsten för koncernen kommer att öka i 2015.The huvuddelen väntas komma under andra halvåret. Vi upprätthåller våra långsiktiga finansiella mål om en rörelsemarginal om 10 procent och 20 procent årlig försäljningstillväxt.

Jérôme Arnaud, VD och koncernchef

För ytterligare information, vänligen kontakta: Jérôme Arnaud, VD och koncernchef, +46 (0) 46 280 50 05  Christian Lindholm, CFO, +46 (0) 46 280 50 06

 

Doro AB offentliggör denna information enligt lagen och / värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredag, 13 februari, 2015, kl 07:30 CET.

Om Doro Doro AB är ett svenskt publikt bolag som bildats i 1974. Det släppt sin banbrytande "lättanvända" mobiltelefon under 2007 och idag är global marknadsledare inom kategorin. Doros produkter och lösningar finns i mer än trettio länder som spänner över fem kontinenter. Dessa inkluderar; mobiltelefoner och smarta enheter, applikationer och programvara, fast telefoni, tele och mobila hälsolösningar. Doro tar bort hindren för införandet av ny teknik och har ett flertal internationella utmärkelser som ett erkännande av sina konstruktioner och innovationer. Doro-aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholmsbörsen, Nordiska listan, Mindre bolag. Nettoomsättningen uppgick till 1.277 miljoner kronor (135 miljoner euro) rapporterades för 2014. www.doro.com